Brand's

ข้าม

แชร์:

การวิจัยและเทคโนโลยี

เครื่องตรวจเอกลักษณ์รังนก


เครื่องตรวจเอกลักษณ์รังนก หรือ
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)  

แบรนด์รังนกแท้ เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปรายแรกของเมืองไทย ที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการพิสูจน์คุณภาพความเป็นรังนกแท้  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค (Pensri: FDA กำหนดให้ตรวจเอกลักษณ์ของรังนกตอนขึ้นทะเบียนด้วยค่ะ และที่กรมวิทย์ ใช้เครื่องเดียวกันนี้ตรวจค่ะ เพียงแต่เรามีเครื่องเอง ทำให้ตรวจวัตถุดิบรังนกได้ทุกครั้งที่ซื้อมา )โดยนำเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะ หรือ Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) จะทำการวิเคราะห์และยืนยันสสารต่างๆ ด้วยรังสีอินฟาเรด ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของ Infrared Spectroscopic ที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และพันธะเคมีในโมเลกุล เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกันที่ใช้ตรวจสอบคัดแยกเพชรแท้ออกจากเพชรเทียม และแบรนด์รังนกแท้ ได้นำมาพัฒนาเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันว่ารังนกแท้ทุกขวดของแบรนด์เป็นรังนกแท้คุณภาพสูง 
 
>