Brand's

ข้าม

แชร์:

การวิจัยและเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยสมองแบรนด์ศูนย์วิจัยสมองแบรนด์ “BRAND'S® Brain Research Centre”

ด้วยความตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญของสมองต่อสุภาพ  บริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ประเทศสิงค์โปร์ จึงได้เปิดศูนย์วิจัยด้านสมองระดับภูมิภาคชื่อว่า “BRAND'S® Brain Research Centre” โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านสมองมนุษย์เป็นหลัก ศูนย์วิจัยแห่งนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของแบรนด์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและความสามารถที่จะทำการวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี การศึกษาระดับเซลล์และการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือสูง

“แบรนด์” ให้ความสำคัญอย่างมากในการพิสูจน์คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะจะเป็นการยืนยันคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของงานวิจัย แบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นซุปไก่สกัดเพียงตราผลิตภัณฑ์เดียวในท้องตลาดที่มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี มีงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทางคลินิก มากกว่า 27 ฉบับ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัยทั้งในประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงค์โปร์ เป็นต้น