Brand's

ข้าม

แชร์:

ข่าวแบรนด์

BRAND'S® Young Blood

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ 2556” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เชิญชวนนิสิต และนักศึกษาคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ตั้งเป้าโลหิตที่ได้รับบริจาคจำนวน 86,000 ยูนิต หรือไม่ต่ำกว่า 34,400,000 ซี.ซี พร้อมประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมการประกวดวีดีโอคลิป และโปสเตอร์รณรงค์การบริจาคโลหิต รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา
     

     

     

     

     >